Refund Policy

Model Instructions Cancellation

Right of cancellation

You have the right to cancel the agreement without cause within a term of fourteen calendar days. De cancellation term expires within fourteen days following the day you, or a designated third party not being the transporter, physically received the goods.

To apply your right of cancellation, you have to notify us Joyhauser VOF, 3730 Hoeselt, Boomgaardstraat 16, E-mail: info@joyhauser.com via an unambiguous statement (eg in writing by post or e-mail) of your decision to cancel the agreement. You can make use of the joined model form for cancellation, but you are not obligated to do so.

[OPTION] You can fill out and send the model form for cancellation, or any other explicit cancellation notification, electronically via our website. In the event you apply this possibility, we will send you a confirmation of cancellation on a durable data carrier (eg. via e-mail).

To meet the cancellation deadline, it is sufficient to send your notification regarding the exercise of your right of cancellation before the cancellation period has expired.

Consequences of cancellation

If you cancel the agreement, you will receive all payments you have made up to that point, including delivery costs (with the exception of any additional costs resulting from your choice of a method of delivery other than the cheapest standard delivery offered by us) and in any case no later than 14 days after we have been informed of your decision to cancel from the agreement. We will refund you with the same payment method that you used to perform the original transaction, unless you have expressly agreed otherwise; in any case, you will not be charged for such refund. You must return or hand over the goods to us without delay, but in any case no later than 14 days after the day on which you notified the decision to withdraw from the contract. You are on time if you return goods before the 14-day period has expired. The direct costs for returning the goods are for your account. We may wait with a refund until we have received the goods back, or you have demonstrated that you have returned the goods, whichever comes first. You are only liable for the depreciation of the goods resulting from the use of the goods, which exceeds what is necessary to determine the nature, characteristics and functioning of the goods.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cancellation form

Aan Joyhauser VOF, 3730 Hoeselt, Boomgaardstraat 16

I notify you of my cancellation of our agreeement.

Signature date of the agreement:      …………………………………………………………..

Date of receipt of the goods:               …………………………………………………………..

Name of the consumer:                         ……………….………………………………………….

Address of the consumer:

………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….

Signature of the consumer: ……………………………………………………………………………………………

Date:………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons, Joyhauser VOF, met zetel te 3730 Hoeselt, Boomgaardstraat 16, E-mail: info@joyhauser.com, via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, per fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

[U kunt het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en opsturen via onze website. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij u onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld per e-mail) een ontvangstbevestiging van uw herroeping sturen.] [OPTIONEEL]

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen  aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten voor het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naargelang welk tijdstip eerst valt.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Herroepingsformulier


Aan Joyhauser VOF, met zetel te 3730 Hoeselt, Boomgaardstraat 16

 

Ik  geef hierbij te kennen dat ik  de overeenkomst herroep.

Datum sluiting overeenkomst:              …………………………………………………………..

Datum ontvangt goederen:                 ………………………………………………………….

Naam van de consument:                    ……………….………………………………………….

Adres van de consument:

………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….

Handtekening(en) van de consument: ……………………………………………………………………………………………

Datum:………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Droit de rétractation

Vous avez le droit de résilier ce contrat dans un délai de quatorze jours sans avoir à en indiquer les raisons.  Le délai de révocation est de quatorze jours à compter du jour où vous ou un tiers désigné par vous, qui n'est pas le transporteur, avez pris possession des marchandises.

Afin d'exercer votre droit de rétractation, vous devez nous informer (Joyhauser VOF, met zetel te 3730 Hoeselt, Boomgaardstraat 16, E-mail: info@joyhauser.com) au moyen d'une déclaration claire (par exemple, une lettre, un fax ou un courriel envoyé par la poste) de votre décision de vous retirer du présent contrat. Vous pouvez utiliser le modèle de formulaire de révocation ci-joint, mais ce n'est pas obligatoire.

[OPTION] Vous pouvez également remplir ou soumettre électroniquement le formulaire de retrait d'échantillon ou toute autre déclaration claire sur notre site web (téléchargez le formulaire de retrait d'échantillon ici en fichier PDF). 

Pour respecter le délai de révocation, il suffit d'envoyer la notification de l'exercice du droit de révocation avant la fin de la période de révocation.

Conséquences de la révocation

Si vous révoquez le présent contrat, nous vous rembourserons tous les paiements que nous avons reçus de votre part, y compris les frais de livraison (à l'exception des frais supplémentaires résultant du fait que vous avez choisi un type de livraison différent de la livraison standard bon marché que nous proposons), immédiatement et au plus tard dans les quatorze jours suivant le jour où nous avons reçu la notification de votre révocation du présent contrat. Pour ce remboursement, nous utiliserons le même moyen de paiement que celui que vous avez utilisé pour la transaction initiale, sauf accord contraire exprès avec vous ; en aucun cas, ce remboursement ne vous sera facturé. Nous pouvons refuser d'effectuer un remboursement tant que nous n'avons pas reçu les marchandises ou tant que vous n'avez pas fourni la preuve que vous avez renvoyé les marchandises, selon la première éventualité. Vous devez retourner ou remettre les marchandises sans délai et, en tout état de cause, au plus tard dans les quatorze jours à compter de la date à laquelle vous nous avez notifié la résiliation du présent contrat. Le délai est considéré comme respecté si vous envoyez les marchandises avant la fin de la période de quatorze jours. Vous supportez les frais directs de renvoi des marchandises. Vous êtes responsable de toute perte de valeur des marchandises si cette perte de valeur est due à une manipulation des marchandises qui n'est pas nécessaire pour tester la nature, la qualité et le fonctionnement des marchandises.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Formulaire de rétractation

 
Joyhauser VOF, 3730 Hoeselt, Boomgaardstraat 16

Je déclare par la présente que je révoque l'accord.

Date de l ’accord                                                     …………………………………………………………..

Date de réception des marchandises:               ………………………………………………………….

nom du consommateur:                        ……………….………………………………………….

Adresse du consommateur:

………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….

Signature du consommateur: …………………………………………………………………………………………… 

Date:……………………………………………………………………………………………………………………